اقامت از طریق سرمایه گذاری

اقامت از طریق سرمایه گذاری :
در این نوع اقامت شخص می تواند با گذاشتن 500.000 دلار در بانک بصورت بلوکه به مدت 3 سال ( یعنی در طول این 3 سال حق ‏برداشت این مبلغ را ندارد ) علاوه بر دریافت سود بانکی جهت گرفتن اقامت نیز اقدام کند.‏
سود بانکی دریافت شده در حساب بانکی جهت حساب دلاری %3.5 ، جهت حساب یورو %1.5 و بابت حساب لیر %21 تا %24 ‏می باشد.‏
هزینه دریافت شده از شخص سرکیس ( افتتاح کننده حساب) جهت انجام کلیه این مراحل 2.500 دلار و جهت اعضای خانواده ‌‏1.000دلار می باشد.‏ش