Deprecated: wp_make_content_images_responsive از نگارش5.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از wp_filter_content_tags() استفاده نمایید. in /datas/sepehrho/public_html/wp-includes/functions.php on line 4859

Deprecated: wp_make_content_images_responsive از نگارش5.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از wp_filter_content_tags() استفاده نمایید. in /datas/sepehrho/public_html/wp-includes/functions.php on line 4859

اقامت از طریق ثبت شرکت

اخذ اقامت کاری در ترکیه از طریق ثبت شرکت در ترکیه

با ثبت شرکت در ترکیه به افراد سهامگذار اقامت کاری داده می شود.

همچنین در باب اخذ شهروندی ترکیه شفافیت کسب و کار برای دولت ترکیه بسیار مهم می باشد و ثبت شرکت در ترکیه و اخذ اقامت کاری ترکیه از طریق ثبت شرکت در ترکیه میتواند این شرط رابرای دولت ترکیه براورده سازد.

بدست اوردن شخصیت حقوقی و اجتماعی در ترکیه

با ثبت شرکت در ترکیه فرد شخصیت حقوقی پیدا میکند که از نگاه دولت، اصناف و شرکت ها وحتی مردم عادی شما را به عنوان سرمایه گذار خارجی
و بسیار موجه تر در قیاس با خریدار ملک یا هرنوع خارجی مقیم ترکیه نگاه خواهند کرد.
اخذ کردیت کارت و استفاده از تسهیلات بانک ها

با ثبت شرکت در ترکیه و پس از فعالیت اقتصادی و نشان دادن سود مناسب و مفید بودن این تجارت پس از گذشت یکسال فرد میتواند از بانک کردیت کارت دریافت کند .
ثبت شرکت در ترکیه بدون داشتن اقامت ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه حتی بدون اقامت نیز ممکن است و الزامی برای اخذ اقامت ترکیه قبل از ثبت شرکت در ترکیه نمیباشد.